Algemene voorwaarden

RB ZELFBOUW BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2370 ARENDONK, Kapelstraat 69 B en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0664.932.327 (hierna “RB ZELFBOUW”), is een onderneming onder meer actief in het verkopen van zelfbouwpakketten voor verwarming, sanitair, groene energie en ventilatie en het adviseren en ondersteunen bij de installatie van deze pakketten.

 

De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met RB ZELFBOUW komt te staan (hierna de “Klant”) of iedere persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte goederen en diensten verwerft (hierna de “Consument Klant”).

 

Artikel 1 – TOEPASSINGSGEBIED

1.1        Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen RB ZELFBOUW en de Klant (hierna de “Algemene Voorwaarden”).

 

1.2        Het sluiten van een overeenkomst met RB ZELFBOUW en het plaatsen van een bestelling bij RB ZELFBOUW houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van RB ZELFBOUW in, die de Klant worden bezorgd als bijlage bij de offerte.

 

1.3        Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk mits een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen RB ZELFBOUW en de Klant.

 

1.4     RB ZELFBOUW behoudt zich het recht voor om onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen in lijn met de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden worden aan de Klant meegedeeld, waarna de Consument Klant het recht heeft om de overeenkomst te beëindigen zonder het respecteren van een opzegtermijn of het betalen van een opzegvergoeding mits kennisgeving per aangetekend schrijven aan RB ZELFBOUW binnen een termijn van 8 (acht) kalenderdagen nadat de Consument Klant werd geïnformeerd omtrent de wijziging van onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2 – OVEREENKOMST

2         

2.1        Alle offertes van RB ZELFBOUW worden opgemaakt op basis van de gegevens en wensen van de Klant. Elke wijziging van gegevens en wensen kan aanleiding geven tot een herziening van de voorwaarden zoals opgenomen in de offerte. De offertes van RB ZELFBOUW zijn geldig voor een termijn van één (1) maand aanvang nemend op datum van uitgifte, tenzij er een specifieke vervaldatum staat vermeld op de offerte die van deze geldigheidsduur van één (1) maand afwijkt  

 

2.2        De offertes van RB ZELFBOUW die zij richt aan een Klant (met uitzondering van Consument Klanten) zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Niet-schriftelijk bevestigde orders van een Klant binden RB ZELFBOUW evenmin. Tussen RB ZELFBOUW en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand door ofwel (i) de ondertekening van de offerte door beide partijen binnen de geldigheidsduur van de offerte, ofwel (ii) de bevestiging van een order door RB ZELFBOUW, ofwel (iii) de uitvoering van de overeenkomst door RB ZELFBOUW.

2.3        Ten aanzien van een Consument Klant gelden offertes van RB ZELFBOUW evenzeer voor een termijn van één maand aanvang nemend op datum van uitgifte, behoudens andersluidende vermeldingen op de offerte. Indien de Consument Klant een offerte schriftelijk bevestigt tijdens deze periode, komt de overeenkomst met RB ZELFBOUW automatisch tot stand.

 

2.4        RB ZELFBOUW is steeds gerechtigd om de betaling van een voorschot van de overeengekomen prijs te vorderen, zoals bepaald in de offerte of anderszins, in welk geval er pas een overeenkomst tot stand komt na de integrale betaling ervan.

 

Artikel 3 – PRIJS

2 

3 

Behoudens indien partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling overeenkomen, zal RB ZELFBOUW de overeenkomst uitvoeren tegen de prijs die in de bevestigde offerte tussen RB ZELFBOUW en de Klant werd overeengekomen. In de bevestigde offerte wordt opgenomen welke kosten die met de uitvoering van de overeenkomst gepaard gaan al dan niet inbegrepen zijn in de prijs. Behoudens anders voorzien in de offerte heeft de prijs enkel betrekking op levering van goederen, is en is de uitvoering van werken (plaatsing, inwerkingstelling toestellen, …) niet inbegrepen. Deze werken zullen indien gewenst worden uitgevoerd aan de tarieven (uurtarief en voorrij-/verplaatsingskosten) die van kracht zijn op het ogenblik dat deze werken worden besteld.

3.1       De prijzen zijn exclusief btw (met uitsluiting van de prijzen die ten aanzien van de Consument Klant worden gemaakt die steeds inclusief btw zijn), waarbij de btw en enige andere belastingen of heffingen gerelateerd aan de diensten en goederen geleverd door RB ZELFBOUW, inclusief alle belastingen of heffingen die in voege treden sinds de aanvangsdatum van de overeenkomst zoals bepaald in de bevestigde offerte, integraal ten laste van de Klant vallen.

 

 

3.2        De prijs wordt opgemaakt op basis van de gegevens die in het bezit zijn gesteld van RB ZELFBOUW.De Klant verbindt zich er bovendien toe om steeds alle noodzakelijke gegevens aan RB ZELFBOUW te verstrekken die nodig zijn om de prijs vast te leggen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat de door hem aangebrachte gegevens in dit kader correct zijn. Het niet voldoen aan deze verplichting stelt RB ZELFBOUW in de mogelijkheid om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot op het moment dat de Klant aan deze verplichting voldoet. Indien achteraf blijkt dat de door de Klant verstrekte gegevens, op basis waarvan de prijs tot stand is gekomen, niet correct waren of intussen zijn gewijzigd, zal dit mogelijk aanleiding geven tot een herziening van de prijs en – voor zover van toepassing -van de uitvoeringstermijn.

 

3.3      Eventuele wijzigingen aan de bestelde diensten, goederen en/of werken in de zin van artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden zullen bijkomend worden gefactureerd overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat deze zullen worden besteld. De Klant kan de geldende tarieven te allen tijde bij RB ZELFBOUW opvragen.

 

3.4     RB ZELFBOUW behoudt zich tot slot uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te wijzigen indien, na de totstandkoming van de overeenkomst, één of meer objectieve kostprijsfactoren (zijnde: de loonkost, de sociale lasten, prijzen van materialen, grondstofprijzen of prijzen van energie) een aantoonbare wijziging ondergaan. RB ZELFBOUW zal de Klant in voorkomend geval op de hoogte brengen van de prijswijziging. De prijs kan slechts wijzigen tot een bedrag van maximum 80% van de eindprijs.

 

Artikel 4 – MEERWERKEN OF WIJZIGINGEN

 

4         

4.1        Iedere door de Klant bestelde wijziging of besteld meerwerk vereist een voorafgaand schriftelijk akkoord van beide partijen. Dit mag door RB ZELFBOUW met alle middelen van recht bewezen worden.

 

4.2        Indien de Klant gedurende de uitvoering van de overeenkomst meerwerken oplegt en/of wijzigingen bestelt, is RB ZELFBOUW gerechtigd om de vooropgestelde uitvoeringstermijn te verlengen met een redelijke termijn.

 

4.3        RB ZELFBOUW is in voorkomend geval tevens gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen of meerwerken worden besteld. De geldende tarieven kunnen ten allen tijde bij RB ZELFBOUW worden opgevraagd.

 

Artikel 5 – BETALING

 

5         

5.1        Behoudens andersluidende afspraken, is RB ZELFBOUW gerechtigd om te factureren op de tijdstippen zoals voorgeschreven in de offerte. Tenzij een andere vervaldatum wordt vermeld op de factuur, zijn de facturen van RB ZELFBOUW contant betaalbaar bij ontvangst van de factuur op de zetel van RB ZELFBOUW gelegen te 2370 ARENDONK, Kapelstraat 69 B. De betalingen gebeuren bovendien in EURO, via overschrijving op de bankrekening van RB ZELFBOUW zoals weergegeven op de betreffende factuur.

 

5.2        Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de Klant RB ZELFBOUW hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte brengt binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur (zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwege RB ZELFBOUW met de inhoud ervan zou betekenen). Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de Klant aanvaard beschouwd.

 

5.3        Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag behoudt RB ZELFBOUW zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende diensten te schorsen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de Klant.

 

5.4        In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal de Klant (met uitzondering van de Consument Klant, waarvoor artikel 5.5 geldt) tevens automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest a rato van 1% per maand verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur op het openstaande factuurbedrag. Bovendien zal de Klant automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag (inclusief btw) met een minimum van 125,00 EUR verschuldigd zijn, zonder afbreuk te doen aan het recht van RB ZELFBOUW om de effectief geleden schade mits bewijs integraal te vorderen van de Klant.

 

5.5        Indien een Consument Klant de factuur geheel of gedeeltelijk niet betaald heeft op de vervaldag, dan zal door RB ZELFBOUW een eerste kosteloze herinnering aan de Consument Klant worden verstuurd. Als de betaling niet plaatsvindt binnen 14 kalenderdagen vanaf ofwel de 3de werkdag na het verzenden van voormelde eerste kosteloze herinnering, ofwel de kalenderdag volgende op de datum van de herinnering verzonden via elektronische weg, worden de onbetaalde bedragen verhoogd met:

 

·        een verwijlsinterest conform de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde interestvoet, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand vanaf de kalenderdag die volgt op de datum van verzending van voormelde kosteloze herinnering aan de consument ;

·        alsook een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan:

ü  Voor elke schuld tot en met 150 euro: 20 euro;

ü  Voor elke schuld tussen 150,01 euro en 500 euro: 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro;

ü  Voor elke schuld boven 500 euro: 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro.

 

5.6        Betalingen die de Klant aan RB ZELFBOUW verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de Klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 6 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

6         

6.1        RB ZELFBOUW verbindt zich ertoe om de overeenkomst met de Klant volgens de regels van de kunst uit te voeren. Er rust op RB ZELFBOUW evenwel slechts een inspanningsverbintenis en in geen geval een resultaatsverbintenis.

 

6.2        Behoudens in geval een overeenkomst tot stand komt met een Consument Klant, is de termijn zoals desgevallend overeengekomen in de offerte te allen tijde strikt indicatief en zonder enige resultaatsverbintenis in hoofde van RB ZELFBOUW. Een overschrijding van de overeengekomen termijn kan in dit geval geen aanleiding geven tot een recht op enige schadevergoeding in hoofde van de Klant.

 

6.3        Indien een termijn werd overeengekomen in de overeenkomst gesloten met een Consument Klant, is deze termijn bindend voor RB ZELFBOUW. In geval dat RB ZELFBOUW deze verbintenis niet nakomt door een fout in haar hoofde, is de Consument Klant gerechtigd om te verzoeken de dienstverlening te laten plaatsvinden binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien RB ZELFBOUW nalaat om binnen deze aanvullende termijn te voldoen aan haar verbintenissen ten aanzien van de Consument Klant, zal de Consument Klant gerechtigd zijn om een vergoeding te vragen voor de schade die hij of zij hierdoor lijdt mits hij of zij deze kan bewijzen of om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen mits vergoeding van de kosten die RB ZELFBOUW reeds heeft gemaakt. 

 

6.4        Overeengekomen termijnen worden in ieder geval verlengd ingevolge eventuele vertragingen te wijten aan een overmachtssituatie, een derde en/of de Klant, waaronder doch niet beperkt tot laattijdig door de Klant aan RB ZELFBOUW verstrekte informatie die noodzakelijk is om de diensten aan te vatten, en dit zonder enige schadevergoeding. Ook ingeval van bestelde meerwerken of wijzigingen is RB ZELFBOUW gerechtigd om de vooropgestelde uitvoeringstermijn te verlengen zonder enige schadevergoeding. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de leverings- en uitvoeringstermijn uitgedrukt in werkdagen. Als werkdagen worden niet beschouwd: zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantie en dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen ervan de dienstverlening gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken.

 

6.5        De Klant heeft de keuze om de goederen in het magazijn van RB ZELFBOUW af te halen, dan wel deze te laten leveren door RB ZELFBOUW.

 

6.6        Indien uitdrukkelijk werd overeengekomen dat de Klant de goederen dient af te halen binnen een nader bepaalde termijn of, voor zover er geen termijn werd overeengekomen, binnen een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen na uitvoering van het order, zal de Klant bij niet (tijdige) afhaling bewaringskosten verschuldigd zijn ten bedrage van 10 EUR per begonnen dag vanaf de dag volgend op de dag waarop de ophaaltermijn is verstreken.

 

6.7        Indien uitdrukkelijk werd overeengekomen dat RB ZELFBOUW in de levering van de goederen voorziet, wordt, indien geen nadere instructies door de Klant aan RB ZELFBOUW zijn verstrekt, de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke door RB ZELFBOUW bepaald. In dat geval blijft het risico van opslag, laden, transport en lossen op de Klant rusten en kan RB ZELFBOUW hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Het staat de Klant vrij zich tegen deze risico’s te verzekeren. Indien partijen een afwijkende leveringswijze zijn overeengekomen, geldt deze afwijkende regeling slechts ten aanzien van deze individuele overeenkomst en niet voor enige daarop volgende overeenkomst tussen partijen. De kosten voor het transport zijn ten laste van de Klant.

 

Artikel 7 – OVERMACHT

 

7         

7.1        Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht niet kan plaatsvinden, zal de tekortkomende partij de wederpartij hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van 7 (zeven) kalenderdagen na aanvang van de overmachtssituatie.

 

7.2        Onder overmacht wordt verstaan, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: weersomstandigheden, pandemie, uitputting van de voorraad, vertragingen of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie/pandemie, overstroming, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventie van overheidswege en fouten en vertragingen te wijten aan derden.

 

7.3        In geval de overmachtssituatie een onderbreking van de uitvoering tot gevolg heeft, worden de uitvoeringstermijn en de verplichtingen van de desbetreffende partij in ieder geval van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de dienstverlening weer op te starten. Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken.

 

7.4        Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 4 (twee) maanden, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere partij tot betaling van enige schadevergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden, met uitzondering van de kosten die RB ZELFBOUW reeds heeft gemaakt (zoals onderdelen bestelling die wél reeds geleverd kunnen of konden worden en/of werken die reeds werden uitgevoerd)voorafgaand aan de overmachtssituatie die ten laste van de Klant zullen zijn.

 

Artikel 8 – OPLEVERING BIJ UITVOERING WERKEN

 

8         

8.1        Indien de overeenkomst tussen RB ZELFBOUW en de Klant voorziet in een formele oplevering, zullen de afspraken hieromtrent in de overeenkomst gemaakt worden. Indien de Klant nalaat om aan de oplevering deel te nemen of zich te laten vertegenwoordigen binnen 15 (vijftien) kalenderdagen na hierom door RB ZELFBOUW verzocht te zijn, wordt de oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van de periode van 15 (vijftien) kalenderdagen.

 

8.2        Indien de overeenkomst tussen RB ZELFBOUW en de Klant niet in een formele oplevering voorziet, wordt de oplevering als verkregen beschouwd wanneer de Klant nalaat om gedurende een termijn van 15 (vijftien) kalenderdagen na de dag van de voltooiing van de werken of de desgevallende organisatie van een rondgang opmerkingen te geven.

 

8.3        De ingebruikname zonder het formuleren van enig voorbehoud en/of de integrale betaling van de eindfactuur gelden hoe dan ook als aanvaarding van de werken en worden derhalve als moment van oplevering beschouwd.

 

Artikel 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN OVERDRACHT VAN RISICO

 

9         

9.1        De eigendom die rust op de goederen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst, zal pas worden overgedragen aan de Klant bij volledige voldoening door de Klant van de betreffende facturen, inclusief interesten en een voorkomend schadebeding. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van zulke goederen integraal worden gedragen door de Klant vanaf het moment dat de goederen zijn geleverd bij de Klant of wanneer deze de goederen heeft opgehaald.

 

9.2        Tot op het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de Klant is overgedragen, (i) is het de Klant verboden om over de goederen te beschikken, ze als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht, (ii) zal de Klant op de goederen een teken aanbrengen dat duidelijk aangeeft dat de goederen eigendom zijn van RB ZELFBOUW, en (iii) zal de Klant de goederen apart opslaan zodat ze niet vermengd worden met goederen van de Klant of van derde partijen.

 

9.3        De Klant verbindt zich ertoe om RB ZELFBOUW onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk recht dat een derde op de goederen, waar krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud op rust, zou doen gelden.

 

9.4        De Klant verbindt zich ertoe om RB ZELFBOUW onmiddellijk schriftelijk te verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een pand dat niet zijn of haar eigendom is en zal op verzoek van RB ZELFBOUW de identiteit van de eigenaar meedelen.

 

9.5        In geval dat RB ZELFBOUW beroep doet op het eigendomsvoorbehoud ten gevolge van de niet-betaling door de Klant, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd, onverminderd het recht van RB ZELFBOUW op vergoeding van de eventuele schade, waaronder doch niet beperkt tot gederfde winst en andere commerciële schade.

 

9.6        Kosten die gepaard gaan met of schade veroorzaakt door het terughalen van goederen door RB ZELFBOUW, vallen ten laste van de Klant.

 

Artikel 10 – ONDERAANNEMING

 

10      

10.1     RB ZELFBOUW is gerechtigd om de eventuele uitvoering van werken geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan één of meerdere onderaannemers, die onder het toezicht van RB ZELFBOUW de overeenkomst uitvoeren volgens de regels van de kunst.

 

10.2     De onderaannemers waar RB ZELFBOUW beroep op doet, zullen de overeengekomen uitvoeringstermijn en aanvullende afspraken in acht nemen wanneer zij in opdracht van RB ZELFBOUW diensten leveren.

 

Artikel 11 – GARANTIE EN KLACHTEN – AANSPRAKELIJKHEID BIJ LEVERING

 

11      

11.1     RB ZELFBOUW staat er voor in om goederen en/of diensten te leveren die overeenstemmen met de overeengekomen goederen en/of diensten, conform de regels van de kunst.

 

11.2     De Klant verbindt zich ertoe om de goederen en/of diensten na levering door RB ZELFBOUW onmiddellijk te onderzoeken op hun conformiteit en zichtbare gebreken. Een eventueel gebrek aan overeenstemming tussen de overeengekomen goederen en/of diensten en de goederen en/of diensten die werden geleverd of het bestaan van een zichtbaar gebrek, dient onverwijld en uiterlijk 10 (tien) kalenderdagen na levering schriftelijk aan RB ZELFBOUW te worden meegedeeld, bij gebreke waaraan de goederen en/of diensten worden geacht te zijn aanvaard door de Klant.

 

11.3     Klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan en uiterlijk 2 (twee) maanden na ontdekking per aangetekend schrijven door de Klant aan RB ZELFBOUW te worden meegedeeld. 

 

11.4     Klachten op grond van conformiteitsgebreken kunnen enkel door Consument Klanten worden ingeroepen en dienen, op straffe van verval, binnen 2 (twee) maanden na de ontdekking ervan en uiterlijk 2 (twee) jaar na levering per aangetekend schrijven door de Consument Klant aan RB ZELFBOUW te worden meegedeeld. 

 

11.5     De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven. 

 

11.6     Herstel

 

11.6.1     In geval dat door RB ZELFBOUW geleverde goederen en/of diensten in het kader van de overeenkomst met de Klant zichtbare gebreken zouden vertonen of voor zover de Klant aantoont dat een niet-overeenstemmend goed of dienst werd geleverd, kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op een herstelling, vervanging, of de uitvoering van de overeenkomst bij equivalent indien een herstelling of vervanging niet mogelijk is,  dan wel op de ontbinding van de overeenkomst, waarbij de Klant enkel aanspraak kan maken op een vorm van schadevergoeding, mits deze op objectieve wijze kan worden aangetoond.

 

11.6.2     In geval het gaat om verborgen gebreken, kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op een terugbetaling van de prijs van het gebrekkige goed na teruggave ervan aan RB ZELFBOUW, dan wel op een prijsvermindering, waarbij de Klant enkel aanspraak kan maken op een vorm van schadevergoeding, mits deze op objectieve wijze kan worden aangetoond.

 

11.6.3     Ten aanzien van Consument Klanten geldt in geval van een conformiteitsgebrek dat (i) de gebrekkige goederen en/of diensten in natura worden hersteld, zijnde door vervanging of herstelling, (ii) indien een vervanging of herstelling voor RB ZELFBOUW onmogelijk is of onredelijke kosten met zich zou meebrengen, de Consument Klant een prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst kan vorderen, en (iii) de Consument Klant desgevallend aanspraak kan maken op een aanvullende schadevergoeding mits deze op objectieve wijze kan worden aangetoond.

 

11.7     Klachten met betrekking tot goederen en/of diensten die na levering door de Klant of een derde partij zijn gewijzigd of gebreken die te wijten zijn aan de Klant of een derde partij worden niet in aanmerking genomen.

 

11.8     De Klant is gehouden om RB ZELFBOUW in staat te stellen de klacht te onderzoeken en dient derhalve zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

 

11.9     De onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen en/of diensten geleverd door RB ZELFBOUW zal blijken uit de voorbehoudsloze ingebruikneming van de geleverde goederen en/of diensten.

 

11.10  De goederen afkomstig van derden die onderdeel uitmaken van de offerte en in het kader daarvan geleverd worden aan de Klant door RB ZELFBOUW, zijn onderhevig aan de garantievoorwaarden van deze derde partijen die door RB ZELFBOUW rechtstreeks jegens de Klant zullen ingeroepen kunnen worden.

11.11  RB Zelfbouw kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het (niet) bekomen van een premie of subisidie.

 

Artikel 12 – AANSPRAKELIJKHEID BIJ UITVOERING WERKEN

 

12      

12.1     Na de gunning van de oplevering kan RB ZELFBOUW niet meer aansprakelijk worden gesteld voor zichtbare gebreken.

 

12.2     RB ZELFBOUW is slechts aansprakelijk voor de haar toerekenbare lichte verborgen gebreken met betrekking tot de uitgevoerde werken gedurende een periode van 2 (twee) jaar na de oplevering van de werken. Alle klachten op grond van lichte verborgen gebreken dienen tevens, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan bij aangetekend schrijven door de Klant aan RB ZELFBOUW te worden meegedeeld. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven. In elk geval dient elke op lichte verborgen gebreken gesteunde vordering, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen de 3 (drie) maanden na de vaststelling van de beweerde gebreken.

 

12.3     Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout van RB ZELFBOUW of haar aangestelden is RB ZELFBOUW nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, of enige andere vorm van schade.

 

12.4     RB ZELFBOUW is daarenboven nooit aansprakelijk voor schade die:

 

      niet volgt uit een fout in haar hoofde, waaronder doch niet beperkt tot overmacht, installatie door de Klant, reparaties of aangebrachte wijzigingen door de Klant of een derde partij of het ontbreken van de vereiste vergunningen;

      volgt uit de gebrekkige uitvoering of kwaliteit van de werken wanneer deze werken werden uitgevoerd nadat een negatief advies werd verleend door RB ZELFBOUW, op uitdrukkelijk verzoek van de Klant.

12.5     RB ZELFBOUW zal evenmin aansprakelijk zijn voor schade aangericht tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan de eigendommen van de Klant.

 

12.6     De totale (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van RB ZELFBOUW voor directe schade wordt te allen tijde beperkt tot de prijs effectief betaald door de Klant.

 

12.7     De directe schade toerekenbaar aan RB ZELFBOUW zal, naar keuze van RB ZELFBOUW, verholpen worden in natura, door vervanging of herstelling. In geval het een Consument Klant betreft is er een keuzerecht tussen een herstel in natura, een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst. Indien een herstel in natura onmogelijk is of een onredelijke werklast met zich meebrengt, zal RB ZELFBOUW de prijs zoals vastgelegd in de bevestigde offerte terugbetalen aan de Klant, rekening houdend met het genot dat de Klant reeds gehad heeft van de betreffende diensten.

 

12.8     De Klant is als enige aansprakelijk voor burenhinder. De Klant zal RB ZELFBOUW dan ook vrijwaren wanneer RB ZELFBOUW op deze grond wordt aangesproken.

 

Artikel 13 – VERZEKERINGEN

 

13      

13.1     RB ZELFBOUW onderschrijft een polis BA-uitbating.

 

Artikel 14 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 

14      

14.1     De Klant is gehouden tot het verstrekken van de correcte en volledige gegevens aan RB ZELFBOUW teneinde haar in staat te stellen een prijs te berekenen die overeenstemt met de werkelijke kostprijs van haar goederen en/of diensten.

 

14.2     Tenzij RB Zelfbouw instaat voor de installatie, zal de Klant instaan voor de installatie van de door RB ZELFBOUW verstrekte goederen en is het de verantwoordelijkheid van de Klant om deze installatie uit te voeren op een correcte en vakkundige wijze en volgens de desgevallend door RB ZELFBOUW verstrekte richtlijnen.

 

14.3     De Klant is verantwoordelijk voor het bezitten van de nodige vergunningen op de voorziene startdatum van de werken waaronder doch niet beperkt tot de nodige parkeervergunningen en de eventueel noodzakelijke vergunningen voor het uitvoeren van geothermische boringen. RB ZELFBOUW draagt ter zake bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid

 

14.4     De Klant is verder verantwoordelijk voor een goede, veilige en tijdige toegankelijkheid van de plaats waar de goederen en/of diensten door RB ZELFBOUW dienen geleverd te worden, alsook dat RB ZELFBOUW de mogelijkheid heeft om over de nutsvoorzieningen (zoals onder meer water en elektriciteit) te beschikken. Indien de dienstverlening omwille van deze redenen niet kan worden uitgevoerd, zullen de kosten hiervoor volledig aan de Klant aangerekend worden.

 

14.5     Indien de Klant verzaakt aan zijn contractuele verplichtingen, is RB ZELFBOUW gerechtigd de levering op te schorten totdat voorgaande verplichtingen door de Klant vervuld worden, waardoor de eventuele uitvoeringstermijn in ieder geval zal verlengd worden en de kosten hiervoor volledig aan de Klant aangerekend zullen worden.

 

Artikel 15 – DUUR EN BEËINDIGING

 

15      

15.1     De overeenkomst tussen RB ZELFBOUW en de Klant vat aan op de datum zoals schriftelijk overeengekomen in de bevestigde offerte dan wel op de datum waarop RB ZELFBOUW overgaat tot uitvoering van een overeenkomst en zal eindigen wanneer de goederen en/of diensten door RB ZELFBOUW aan de Klant werden geleverd en de Klant alle verschuldigde betalingen onder de overeenkomst heeft volbracht, behoudens in geval een bepaalde duur is overeengekomen in de betreffende offerte.

 

15.2     Indien de Klant voortijdig geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen leveringen en/of werken, dan is deze krachtens artikel 1794 OBW gehouden tot een schadeloosstelling van alle uitgaven, arbeid en winstderving aan RB ZELFBOUW, hetgeen forfaitair wordt begroot op 25% van de totale offertesom, onverminderd het recht van RB ZELFBOUW om betaling te vorderen van aantoonbare hogere werkelijk geleden schade. Indien er een voorschot door de Klant werd betaald, zal dit voorschot worden aangerekend op het door de Klant verschuldigde bedrag.

 

15.3     Elke partij heeft bovendien het recht om de overeenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, met onmiddellijke ingang, mits schriftelijke kennisgeving per aangetekend schrijven, te beëindigen in de volgende gevallen: (i) indien de andere partij, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 7 (zeven) werkdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende materiële verplichtingen, (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de andere partij, of (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de andere partij.

 

In geval van zulke beëindiging behoudt elke partij zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, interesten en schade die ze hierdoor heeft geleden en worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 16 – GEGEVENSBESCHERMING

 

16      

16.1     RB ZELFBOUW verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die ze ontvangt van de Klant te behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

16.2     Indien de Klant meer informatie wenst aangaande het privacy beleid van RB ZELFBOUW, kan hij of zij contact opnemen met RB ZELFBOUW via e-mail info@rbzelfbouw.be of de privacyverklaring van RB ZELFBOUW raadplegen via de website van RB ZELFBOUW.

 

Artikel 17 – OVERIGE BEPALINGEN

 

17      

17.1     Overdracht van de overeenkomst

 

RB ZELFBOUW heeft te allen tijde het recht haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde partij. In geval van overdracht, zal RB ZELFBOUW de Klant hiervan in kennis stellen en in deze kennisgeving zal RB ZELFBOUW vermelden door welke partij de facturatie zal plaatsvinden.

 

Het is de Klant niet toegestaan zijn of haar rechten onder de overeenkomst over te dragen aan een derde partij, tenzij met de voorafgaande, schriftelijke toestemming van RB ZELFBOUW.

 

17.2     Kennisgevingen

 

Alle kennisgevingen waarin de overeenkomst voorziet of die in verband met de overeenkomst gebeuren, moeten per aangetekend schrijven gemeld worden aan de andere partij op het adres zoals opgenomen in de bevestigde offerte.

 

Elke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen (i) 5 (vijf) werkdagen na poststempel, indien de kennisgeving gebeurt via aangetekende brief, of (ii) 1 (één) werkdag na de datum van het ontvangstbewijs, indien de kennisgeving gebeurt tegen ontvangstbewijs. Deze termijnen zijn inclusief dies a quo en dies ad quem. Om het bewijs te leveren van een kennisgeving zal het volstaan te bewijzen dat de kennisgeving correct werd geadresseerd of overhandigd en dat de eventuele bevestigingskopie daarvan behoorlijk werd verzonden.

 

17.3     Geen afstand

 

Geen enkele onthouding en geen enkel nalaten van enige partij om haar rechten onder enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal een afstand daarvan of een afstand van het recht van die partij om enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen, uitmaken, en geen enkele afstand door enige partij van enige inbreuk op enige bepaling of clausule van deze Algemene Voorwaarden zal geacht worden een afstand te zijn van enige inbreuk op enige andere bepaling of clausule daarvan.

 

17.4     Splitsbaarheid

 

Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen RB ZELFBOUW en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 18 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 

18      

18.1     Deze Algemene Voorwaarden en elke vordering of geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden, wordt beheerst door en zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

 

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van de Algemene Voorwaarden en elk geschil met RB ZELFBOUW valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Turnhout, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.