Privacyverklaring RB Zelfbouw BV

Laatst gewijzigd op 2 mei 2023.

In de eerste plaats zijn wij verheugd dat u geïnteresseerd bent in de goederen en diensten van RB ZELFBOUW.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop Persoonsgegevens door ons worden verwerkt

Het is mogelijk dat wij u vragen om bepaalde Persoonsgegevens met ons te delen, waaronder doch niet beperkt tot uw voornaam, achternaam, e-mailadres en adres (identificatiegegevens). Voor bepaalde specifieke verplichtingen kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens dient te bezorgen, zoals bijvoorbeeld betalings- en facturatiegegevens.

We verzamelen alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om u te informeren over onze goederen en diensten, een overeenkomst met u uit te voeren, om met u in contact te treden, om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn en om de kwaliteit van onze goederen en diensten te blijven verbeteren.

Wij baseren ons hiervoor op de verwerkingsgronden van de overeenkomst, de wettelijke verplichting, ons gerechtvaardigd belang en, in sommige gevallen, uw toestemming (zie ook Artikel 2).

De verwerking van uw Persoonsgegevens is onderworpen aan deze privacyverklaring. Voor vragen en/of opmerkingen dient u contact op te nemen met info@rbzelfbouw.be.  

Artikel 1 – Definities

“Persoonsgegevens” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679, waaronder elke informatie valt aan de hand waarvan een natuurlijke persoon (ook wel “betrokkene” of “datasubject”) wordt geïdentificeerd of kan worden geïdentificeerd.

“RB ZELFBOUW” betekent RB ZELFBOUW BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2370 ARENDONK, Kapelstraat 69 B en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0664.932.327.

“Verantwoordelijke” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679. RB ZELFBOUW zal gekwalificeerd worden als de verantwoordelijke die de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Verbonden Onderneming” betekent een onderneming die is verbonden met RB ZELFBOUW voor zover deze voldoet aan de voorwaarden van een “verbonden onderneming” in de zin van artikel 1:20 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

“Verwerker” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679, die Persoonsgegevens verwerkt namens/in opdracht van de Verantwoordelijke.

Website betekent de website van RB ZELFBOUW: www.rbzelfbouw.be.

Artikel 2 – Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

In dit artikel 2 hebben wij uiteengezet:

(a) de algemene categorieën van Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken;
(b) de doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens mogen verwerken; en
(c) de rechtsgronden voor de verwerking.

Gebruikersgegevens
In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze gebruikers. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met de gebruikers, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (met name de boekhoudwetgeving), ons gerechtvaardigd belang en, in sommige gevallen, uw toestemming.

Gegevens van leveranciers en onderaannemers
Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel en medewerkers. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers en de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (met name de boekhoudwetgeving en sociale wetgeving) en/of ons gerechtvaardigd belang.

Gegevens van personeel
Wij verwerken de Persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. De rechtsgronden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (met name de boekhoudwetgeving) en/of ons gerechtvaardigd belang.

Gegevens van sollicitanten
Wij verwerken de identiteits- en contactgegevens evenals de werkhistoriek en andere gegevens die gebruikelijk worden aangegeven op een curriculum vitae van sollicitanten wanneer zij ons deze informatie bezorgen. De Persoonsgegevens worden verwerkt om te onderzoeken of zij in aanmerking komen voor een job bij ons op basis van hun toestemming.

Wanneer wij hun Persoonsgegevens langer willen bewaren nadat de betreffende vacature werd ingevuld, zullen wij hen hierover berichten. De rechtsgrond van deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang.  

Andere gegevens
Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers, personeel en sollicitanten verwerken wij ook Persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, enz. Dit gebeurt via onze Website of via andere kanalen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang, de uitvoering van een overeenkomst en, in sommige gevallen, uw uitdrukkelijke toestemming.

Heel concreet, kunnen we de Persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

(i) om u informatie te bezorgen omtrent onze goederen en diensten;
(ii) om u onze goederen en diensten te leveren en eventuele overeenkomsten uit te voeren;
(iii) om mogelijke klachten of verzoeken te verwerken en te behandelen;
(iv) om uw sollicitatie te verwerken;
(v) om ons te helpen bij het evalueren, corrigeren of verbeteren van de Website en alle gerelateerde diensten van RB ZELFBOUW;
(vi) voor direct marketing doeleinden;
(vii) om interne redenen, waaronder de bedrijfsadministratie en archiveringsdoeleinden.

Artikel 3 –  De vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens

Telkens wanneer u Persoonsgegevens verstrekt aan ons, zullen wij deze informatie behandelen in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen in het kader van de verwerking van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) 2016/679.

We implementeren passende maatregelen en procedures om de Persoonsgegevens die we verzamelen te beveiligen en te beschermen. Op deze manier engageren wij ons, voor zover als redelijkerwijs kan verwacht worden, om illegale verwerking van Persoonsgegevens en onbedoeld verlies of vernietiging van uw Persoonsgegevens te voorkomen.

Wij trachten de beveiliging van uw Persoonsgegevens te optimaliseren door de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot personen met een “need-to-know”-basis (bijvoorbeeld: alleen RB ZELFBOUW en haar werknemers, medewerkers of onderaannemers die uw Persoonsgegevens nodig hebben voor de doeleinden zoals beschreven in Artikel 2 zullen toegang krijgen tot de gegevens).

Artikel 4 – Hoe verzamelen wij uw Persoonsgegevens en hoe lang worden ze bewaard?

Verzamelen van uw Persoonsgegevens

Wij verzamelen uw Persoonsgegevens – zonder exhaustief te zijn – in de volgende gevallen:

(i) wanneer u zich inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief;
(ii) wanneer u een (arbeids)overeenkomst met ons sluit;
(iii) wanneer u het op de Website voorziene contactformulier invult;
(iv) wanneer u op de Website een offerte aanvraagt;
(v) wanneer u ons belt, mailt of op een andere manier met ons correspondeert dan via de Website;
(vi) wanneer u solliciteert voor een functie bij RB ZELFBOUW.

Wij vermijden de verzameling van Persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden zoals uiteengezet in Artikel 2.

Bewaren en verwijderen van uw gegevens

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van 7 (zeven) jaar na de beëindiging van de overeenkomst uit onze systemen worden verwijderd, behoudens in geval wij de Persoonsgegevens langer moeten bewaren op grond van specifieke wettelijke verplichtingen of van een lopend geschil waarvoor de Persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

Persoonsgegevens van personeel worden 5 jaar na de beëindiging van de arbeidsrelatie verwijderd, behoudens voor wat betreft de Persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de Persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

Persoonsgegevens van sollicitanten worden verwijderd uiterlijk na een periode van 2 (twee) jaar nadat de betreffende vacature werd ingevuld om sollicitanten te berichten omtrent toekomstige job opportuniteiten op grond van ons gerechtvaardigd belang.

Andere gegevens worden niet langer bewaard dan een periode van 2 (twee) jaar na de laatste keer dat met u een betekenisvol contact heeft plaatsgevonden, behoudens in geval van een uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens langer te mogen bewaren.

Artikel 5 – Doorgifte van Persoonsgegevens

Wij zullen geen Persoonsgegevens overdragen aan derden die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, behalve aan onderaannemers en medewerkers die de Persoonsgegevens bewaren in overeenstemming de ‘Standard Contractual Clauses’ van de Europese Commissie en daarbij een adequaat niveau van beveiliging voor de verwerking van Persoonsgegevens bieden.

Wij zullen voorts geen Persoonsgegevens overdragen aan andere partijen die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden dan met uw toestemming, tenzij:

(i) de doorgifte noodzakelijk is om medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers of commerciële parters toe te laten een dienst te verlenen of een taak te vervullen in onze opdracht, die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben of in het kader van ons gerechtvaardigd belang (waaronder doch niet beperkt tot het verlenen van marketingondersteuning, om marktonderzoek uit te voeren of klantenservice te verlenen);
(ii) dit wettelijk verplicht is.

Iedere overdracht van Persoonsgegevens aan een ontvanger zoals hierboven opgesomd is in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

Wij zorgen ervoor dat er maatregelen worden genomen zodat de ontvangers de Persoonsgegevens niet kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan deze die in Artikel 2 limitatief zijn opgesomd en dat de ontvangers voldoende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen ter bescherming van deze gegevens.

Teneinde de beveiliging van de Persoonsgegevens te waarborgen, zullen wij steeds een verwerkersovereenkomst sluiten met bovengenoemde ontvangers van de Persoonsgegevens.

Wij zullen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de werknemers en medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens, deze uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen onder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

Artikel 6 – Rechten van het datasubject

Op grond van zowel de Belgische als de Europese wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens heeft u de hierna beschreven rechten. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, dient u ons een schriftelijk verzoek te sturen naar info@rbzelfbouw.be. Indien er geen redelijke zekerheid bestaat omtrent uw identiteit, kunnen wij u verzoeken een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart na te sturen.

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn in onze samenvattingen opgenomen. Daarom moet u de relevante wetten en richtsnoeren van de regelgevende instanties lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

Wij zullen u binnen een termijn van 1 (één) maand na ontvangst van het verzoek informeren over de actie die zal worden ondernomen. Deze termijn kan verlengd worden tot maximaal 3 (drie) maanden, in welk geval u binnen 1 (één) maand na het oorspronkelijke verzoek over de redenen van deze vertraging wordt geïnformeerd.

Het recht op toegang tot Persoonsgegevens

U heeft het recht ons op te dragen om alle Persoonsgegevens te verstrekken die wij over u bewaren, op voorwaarde dat de rechten van andere betrokkenen niet worden aangetast.

Het recht op rectificatie van de Persoonsgegevens

Wij vragen u vriendelijk om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens in onze database zo juist en volledig mogelijk zijn. Indien u van mening bent dat de aan ons verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, wordt u verzocht ons hiervan op de hoogte te brengen zoals hierboven beschreven. Wij zullen uw Persoonsgegevens alsdan zo snel als mogelijk verbeteren of aanvullen.

Het recht om Persoonsgegevens te wissen

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen in volgende gevallen:

(i) indien het niet langer noodzakelijk is om de Persoonsgegevens te bewaren met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
(ii) in geval van intrekking van de toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking;
(iii) de verwerking die bedoeld is voor direct marketing; en
(iv) ndien de Persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.

Er zijn echter bepaalde algemene uitsluitingen op het recht om te wissen. Die algemene uitsluitingen omvatten de gevallen waar verwerking noodzakelijk is:

(i) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
(ii) voor het naleven van een wettelijke verplichting; of
(iii) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Het recht om de verwerking van Persoonsgegevens te beperken

In de volgende gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken:

(i) voor het betwisten van de juistheid van uw Persoonsgegevens;
(ii) wanneer de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wil dat de Persoonsgegevens worden gewist; of
(iii) indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Indien de verwerking op basis hiervan wordt beperkt, kunnen we uw Persoonsgegevens blijven opslaan. We zullen de gegevens echter slechts verwerken met uw uitdrukkelijke toestemming voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van wezenlijk openbaar belang.

Het recht op bezwaar

U heeft het recht om zich te verzetten tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens, in de volgende gevallen:

(i) indien wij uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden (met inbegrip van profilering voor deze doeleinden) op basis van ons gerechtvaardigd belang; en
(ii) vanwege uw specifieke situatie (uw bijzondere persoonlijke omstandigheden).

Het recht op gegevensoverdracht (“data portability”)

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op gegevensoverdracht, zullen wij de Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm doorgeven aan een gegevensverantwoordelijke van uw keuze.

Het recht om toestemming in te trekken

In de mate dat de wettelijke basis voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens uw toestemming is, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Deze intrekking heeft evenwel geen invloed op het rechtmatig karakter van de verwerking die heeft plaatsgevonden voor de intrekking.

Het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit

U kan te allen tijde contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit door een e-mail te sturen naar contact@apd-gba.be of door een schriftelijke aanvraag te richten aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel (België), Drukpersstraat 35.

Artikel 7 – Verwijzing naar derde partijen

Het is mogelijk dat de Website links bevat naar andere websites die niet door ons worden beheerd, zoals Facebook en Instagram. Hoewel wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de verwijzingen uitsluitend leiden naar websites die overeenstemmende veiligheids- en vertrouwelijkheidsnormen hebben, zijn wij in geen geval verantwoordelijk voor de bescherming en geheimhouding van Persoonsgegevens, waaronder de gegevens die u verstrekt op andere websites, nadat u de Website heeft verlaten.

Wij benadrukken om zorgvuldig te werk te gaan en de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website steeds te raadplegen alvorens persoonsgegevens te verstrekken op andere websites.

Artikel 8 – Wijzigingen

Wij hebben het recht om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie ervan te publiceren op onze Website.

Wij raden u aan om de Website op een regelmatige basis te raadplegen teneinde te verifiëren of u akkoord gaat met wijzigingen aan deze privacyverklaring.

U zal in ieder geval per e-mail worden geïnformeerd over enige wijziging aan deze privacyverklaring, voor zover wij over uw e-mailadres beschikken.

Artikel 9 – Cookies

RB ZELFBOUW maakt gebruik van “cookies” telkens wanneer u gebruik maakt van de Website.

Een “cookie” is informatie die via de server naar uw toestel wordt verzonden en wordt opgeslagen op de harde schijf van het toestel. Cookies helpen RB ZELFBOUW om uw toestel te herkennen wanneer u de Website gebruikt. Op die manier wordt RB ZELFBOUW in staat gesteld om de verwerking gebruiksvriendelijker te maken en u een gepersonaliseerde service te bieden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze cookieverklaring, die u kan vinden op onze Website (https://rbzelfbouw.be/privacybeleid/).